Name Dany
Vorname Tobias
Geburtsdatum 12.06.1996
Gespannpartner Kevin Horst
Aktiv seit April 2015
Laufbahn

April 2015 - Juni 2018 KV 1 Kader (Kreisliga-Kader)

seit Juni 2018 BV 2 Kader (Bezirksliga-Förderkader)

Name Horst
Vorname Kevin
Geburtsdatum 08.05.1996
Gespannpartner Tobias Dany
Aktiv seit April 2012
Laufbahn

April 2015 - Juni 2018 KV 1 Kader (Kreisliga-Kader)

seit Juni 2018 BV 2 Kader (Bezirksliga-Förderkader)